"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СРЕДЕЦ" ЕООД   ГР. СРЕДЕЦ

"Многопрофилна болница за активно лечение - Средец" ЕООД 

БУЛСТАТ: 102663909    

Седалище и адрес на управление         

гр. Средец

ул. "Тодор Николов" № 10

Рег. по ф.д. № 2552/2000 г. на БОС, Заповед № РД 20-44 от 04.08.2000 г. на Министерството на здравеопазването

Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност

Едноличен собственик на капитала: ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Статут: общинска  болница

МБАЛ – град Средец е на  финансиране от здравната  каса и платени  услуги.

Сградата, в която се помещава МБАЛ, е общинска собственост. 

„МБАЛ - Средец” ЕООД обслужва основно населението от гр. Средец и от другите населени места в общината – общо 14 969 души. Лечебното заведение  осъществява следните дейности: диагностика, лечение и рехабилитация на болни; наблюдение на бременни жени; наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица; профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; мерки за укрепване и опазване на здравето.

МИСИЯ

Нашата мисия е осигуряването на оптимално и съответстващо на нуждите на населението добро здравеопазване при съблюдаване на стандартите за качество на оказваната медицинска помощ и гарантиране и защита на правата на пациента.

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Община Средец влиза в състава на 13-те общини в Бургаска област. На запад община Средец граничи с общините Болярово и Стралджа на Ямболска област, на север с община Карнобат и община Камено, на изток с общините Созопол и Малко Търново. Южната граница на Община Средец съвпада с държавната граница на страната с Република Турция. 

Община Средец е една от най-големите териториално-административни единици в страната с площ от 1146 кв.км, което съставлява 7,82% от територията на Югоизточен район, 14,84 % от територията на Бургаска област и 1% от територията на България. Общината обединява 33 населени места, от които град Средец и следните села: с. Вълчаново, с. Белила, с. Пънчево, с. Росеново, с. Факия, с. Сливово, с. Горно Ябълково, с. Долно Ябълково, с. Варовник,  с. Богданово, с. Кубадин, с. Бистрец, с. Проход, с. Синьо камене, с. Гранитец, с. Суходол, с. Голямо Буково,  с. Белеврен, с. Кирово, с.Граничар, с. Тракийци, с. Дюлево, с. Загорци , с. Светлина, с. Радойново, с. Драка, с. Орлинци, с. Малина, с. Момина църква, с. Драчево, с. Дебелт, с. Зорница.

Структура на населението, свързана със здравното състояние и с медицинското обслужване

Особености  

Населението на община Средец през 2011 г. е 14 934, през 2012г. - 14 959 души, а в края на 2015 е 14 969 души.

Етнически състав: българска етническа общност - 81,9%, турско население – 1.73 %, ромска етническа група – 15.5 %.

Тенденция на по-висок процент на население във възрастовите групи 65+, в сравнение със същите за страната и областта, и застаряване на населението на общината.

Две тенденции:

-отрицателен естествен прираст;

-раждаемостта е по-висока спрямо средната за страната, Югоизточния район и област Бургас.

По-голям брой и относителен дял на женското население, което води до по-големи контингенти жени във високите възрастови групи.

 

 

Динамика на процесите в здравеопазването в Община Средец по данни от предходни години