Структура на МБАЛ-Средец

1. Вътрешно отделение - 10 легла, от които 2 за интензивно лечение.

2. Детско отделение - 15 легла, от които 2 за интензивно лечение.

З. Отделение по образна диагностика: конвенционална рентгенова диагностика и ултразвукова диагностика.

4. Отделение за продължително лечение по специалности с терапевтична насоченост, 20 легла, неработещо към момента. Планирано е да бъде разкрито и да заработи през 2017 година.

Численост на персонала: 37 щатни бройки

Брой на леглата - 25

Управленски състав и персонал

Лекари

· с една призната специалност - 5-ма;

· с две признати специалности - 2-ма;

· без специалност – 4-ма;

·  компютърна грамотност – 11. 

Специалисти по здравни грижи (медицински сестри, акушерки, фелдшери, рехабилитатори, медицински и ренгенови лаборанти)

·  със степен "Бакалавър", специалност „ Здравни грижи " – 12;

·  със средно специално образование - 12;

                       ·  компютърна грамотност – 12.